Meny
Kundvagn

LED-belysning & RoHS

LED-belysning RoHS

Kemikalieinspektionen – September 2012

Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller hälsooch miljöfarliga ämnen. De kan utgöra en risk för människors hälsa och för miljön, framför allt vid hantering av avfall. RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna genom att ersätta kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och fl amskyddsmedlen PBB och PBDE i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga alternativ eller alternativ teknik.

Det ursprungliga RoHS-direktivet (2002/95/EG) började gälla 2006. Ett nytt RoHS-direktiv (2011/65/EU) gäller från den 2 januari 2013. De produkter som omfattas av direktivet delas in i olika kategorier. Produkter i kategorierna 1-7 och 10 omfattas sedan 1 juli 2006 av RoHS-direktivet. I och med det nya direktivet omfattas ytterligare produkter i kategorierna 8, 9 och 11.

Gränsvärden

För kvicksilver, bly, sexvärt krom, PBB och PBDE är gränsvärdet 0,1 viktprocent i homogena material. För kadmium är gränsvärdet 0,01 viktprocent i homogena material. Med ett homogent material menas ett material som inte på mekanisk väg (till exempel genom slipning, skärning och krossning) kan sönderdelas i olika material. Sådana material kan vara olika plaster, metaller, legeringar, glas och ytbeläggningar.

Avgränsningar

Utrustning som inte omfattas av RoHS anges i direktivets artikel 2.4. Det gäller exempelvis mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning, storskaliga fasta installationer, storskaliga stationära industriverktyg och viss utrustning som är avsedd att installeras som en del av en annan utrustning.

Undantag

Användningar som är undantagna från reglerna i RoHS anges i bilagor till direktivet. För produkter i kategorierna 8 och 9 är giltighetstiden för undantag högst sju år, medan den för övriga kategorier är högst fem år. Alla undantag gäller ett specifi kt ämne och en specifi k användning. Undantag kan beviljas om det inte är möjligt att ersätta de farliga ämnena med mindre farliga eller med andra tekniker. Undantag kan förnyas eller tas bort under giltighetstiden om villkoren för undantagen inte längre är uppfyllda. Det är upp till företaget att ansöka om nya undantag hos Europeiska kommissionen. RoHS-direktivet RoHS-direktivet omfattar 1. Stora hushållsapparater 2. Små hushållsapparater 3. IT- och telekommunikationsutrustning 4. Konsumentutrustning 5. Belysningsutrustning 6. Elektriska och elektroniska verktyg 7. Leksaker, sport- och fritidsprodukter 8. Medicintekniska produkter 9. Övervaknings- och kontrollinstrument inklusive industriella övervaknings- och kontrollinstrument 10. Automater 11. Annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier. Bestämmelserna i RoHS börjar gälla stegvis för de olika produktkategorierna. 22 juli 2014 Kategori 8 Kategori 9 22 juli 2016 Utrustning för in vitro-diagnostik 22 juli 2017 Industriella kontrolloch övervakningsinstrument 23 juli 2019 All övrig utrustning (inklusive kategori 11) 1 juli 2006 Kategori 1-7 Kategori 10 Fakta från Kemikalieinspektionen

Varupaketet

De flesta produkter som omfattas av RoHS-direktivet omfattas redan av andra direktiv som är anpassade till det så kallade varupaketet, en samling gemensamma regler för ett antal olika tekniska produkter. Det nya RoHS-direktivet är också anpassat till varupaketet, vilket gör det lättare för företagen att följa reglerna. Exempelvis blir ett antal definitioner, däribland begreppen ”tillverkare” och ”utsläppande på marknaden”, jämförliga med andra regler. Kraven på ekonomiska aktörer och bestämmelserna om tillsyn blir också gemensamma med andra produktdirektiv.

CE-märkning

Genom anpassningen till varupaketet införs krav på CE-märkning. Från 2013 ska CE-märket vara det enda märket som visar att elektrisk och elektronisk utrustning uppfyller kraven i RoHS-direktivet. CEmärkningen ställer följande krav på tillverkarna: • Ta fram teknisk dokumentation som visar att kraven i RoHS är uppfyllda. • Upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse, som informerar om vilka lagkrav CE-märkningen avser (till exempel RoHS). En EU-försäkran ska även innehålla information för identifiering av produkten och tillverkaren. • Kunna visa upp teknisk dokumentation under tio år efter det att produkten släppts ut på marknaden.

Skyldigheter för företag

Företag som tillhandahåller elektriska eller elektroniska produkter på marknaden ska se till att innehållet av de farliga ämnena inte överstiger gränsvärdena som anges i RoHS-direktivet. De ska också se till att produkterna är rätt märkta och kunna visa att de överensstämmer med kraven i direktivet. Genom anpassningen av nya RoHS till varupaketet tydliggörs kraven på företagen. Kraven på teknisk dokumentation, EU-försäkran om överensstämmelse och själva ämneskraven i RoHS gäller framför allt tillverkaren av produkten.

Tillverkare är den som tillverkar eller låter tillverka produkten, men också den som sätter sitt varumärke på den. En butikskedja med ett eget varumärke räknas också som tillverkare. Utöver teknisk dokumentation och EU-försäkran om överensstämmelse ska tillverkaren förse produkten med identifikationsmärkning, CE-märkning och kontaktuppgifter till tillverkaren/ varumärkesinnehavaren. Importör är den som importerar en produkt från tredje land och släpper ut den på EU-marknaden. Importören ska säkerställa att tillverkaren uppfyller kraven i RoHS och även vidta korrigerande åtgärder om så krävs. Importören är skyldig att inneha och spara EU-försäkran om överensstämmelse tio år efter att produkten satts på marknaden, och ska även ange namn och kontaktadress på produkten. Distributör är den som tillhandahåller en produkt på marknaden, men inte är tillverkare eller importör. Distributörer ska kontrollera att produkten är försedd med CE-märkning och identifikationsmärkning, och även vidta korrigerande åtgärder om de saknas. Alla aktörer i alla led i leverantörskedjan ska kunna identifiera sina kunder och sina leverantörer. De ska också på begäran av tillsynsmyndigheten kunna lämna sådan information och dokumentation som behövs för att visa att produkten uppfyller kraven. Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg, tel: 08-519 41 100, fax: 08-735 76 98, e-post: kemi@kemi.se Faktablad nummer: 511 059. Det här faktabladet ges endast ut elektroniskt i PDF-format.

Ordförklaringar:

  • PBB – Polybromerade bifenyler, används som flamskyddsmedel.
  • PBDE – Polybromerade difenyletrar, används som flamskyddsmedel.
  • RoHS – Restriction of the use of certain Hazardous Substances. Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
  • Varupaketet – Samlingsnamn för tre rättsakter vars syfte är att förbättra handeln med industrivaror; förordning (EG) nr 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat, förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter samt beslut 2008/768/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter.

Läs mer om RoHS-direktivet på kemikalieinspektionen hemsida /rohs.