Meny
Kundvagn

LED-belysning & CE-Märket

LED-belysning CE

CE-märket är tillverkarens försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta EU-direktiv.


Så här går CE-märkningen till

Processen för att CE-märka en produkt har Europeiska kommissionen beskrivit i 6 steg. Genom att fästa CEmärket på en produkt deklarerar tillverkaren, på sitt eget ansvar, att den överensstämmer med alla lagkrav för CE-märkning. På Europeiska kommissionens webbsida hittar du en bra överblick över dessa sex steg och vad de innebär. CE-märket gäller de flesta produkter som säljs inom EES-området, oavsett var de är tillverkade. Produkter som tas in från länder utanför EES-området måste också vara CEmärkta. Märkningen spelar en nyckelroll för frihandeln och harmoniseringen av regler inom EES. Tack vare märkningen kan varorna cirkulera fritt på den så kallade inre marknaden i EU.

Vilka produkter ska CE-märkas?

Först måste man fastställa om något EU-direktiv gäller för produkten. CE-märkningen gäller bara för produkter som faller under något av de så kallade "Nya metoden direktiven". Utöver dessa finns ett flertal andra direktiv. Vissa av dem kräver CE-märkning, andra inte. Vilka direktiven är och vilka tillämpningsområden de har kan läsas i Annex 6 i Europeiska kommissionens "Guide to the Implementation of Directives Based on the New Approach and Global Approach". Importerade produkter följer samma regler. Det är importörens och/eller den som sätter produkten på marknaden som ska se till att produkten är CE-märkt på ett korrekt sätt.

När tillverkaren har säkerställt att produkten uppfyller kraven i de relevanta direktiven samt upprättat en teknisk dokumentation och en EGförsäkran kan produkten CE-märkas. CE-märkningen ska styrkas av en EG-försäkran om överensstämmelse och en teknisk dokumentation innan produkten sätts på marknaden.

Regler för märkningen

CE-märket är det enda märke som krävs för att produkten ska få säljas i Sverige och resten av EES-området. Övriga så kallade certifieringsmärken, till exempel S-märket, är helt frivilliga. Reglerna för produkter som ska användas i explosionsfarliga miljöer, ATEX, är ett undantag, för mer information om dessa regler se presentationen av ATEX-reglerna i regelverket. CE-märket ska vara minst 5 mm på höjden. Generellt gäller att märket ska finnas på produkten. Undantagsvis, till exempel om produkten är för liten för att storlekskravet ska kunna uppfyllas, kan det sättas på förpackningen alternativt garantisedeln eller bruksanvisningen.